Sign up for the 2019 Masters Tournament, one of the most prestigious online Diplomacy tournaments here.

Congratulations to TheGhostMaker for winning the Terminator Tournament!

Hall of fame
The webDiplomacy hall of fame; the 100 highest ranking players on this server.

Points/RankUser
100,994 D - #1 SplitDiplomat
41,969 D - #2 Barn3tt
40,075 D - #3 The Czech
35,554 D - #4 MadMarx
30,127 D - #5 xorxes
27,998 D - #6 josemurc
26,982 D - #7 Babak
23,627 D - #8 Nikola Maric Eto
21,886 D - #9 dagabs0
19,138 D - #10 rokakoma
18,622 D - #11 BESM
18,223 D - #12 cspieker
15,247 D - #13 peterwiggin
14,888 D - #14 el_maestro
13,092 D - #15 genghiz
12,867 D - #16 MarekP
12,721 D - #17 swordsman3003
11,052 D - #18 Yaleunc
10,754 D - #19 Partysane
10,151 D - #20 Rait
9,561 D - #21 kostas71
9,388 D - #22 Silver Wolf
9,073 D - #23 NoFog
9,040 D - #24 CSteinhardt
9,025 D - #25 anlari
8,870 D - #26 curtis
8,515 D - #27 chluke
8,167 D - #28 sweetwatersam
7,933 D - #29 Maettu
7,875 D - #30 Magnetic24
7,688 D - #31 Gen. Lee
7,545 D - #32 Ivo_ivanov
7,487 D - #33 Tugster
6,816 D - #34 BoG75
6,562 D - #35 VillageIdiot
6,457 D - #36 DipperDon
6,094 D - #37 Treefarn
5,899 D - #38 Dunecat
5,723 D - #39 Argento
5,576 D - #40 Salmaneser
5,551 D - #41 dangermouse
5,409 D - #42 Perry6006
5,402 D - #43 y2kjbk
5,364 D - #44 TheWizard
5,273 D - #45 MichiganMan
5,046 D - #46 ghug
5,034 D - #47 FloatingLakes
5,032 D - #48 seth24c
4,955 D - #49 naked
4,896 D - #50 Spell of Wheels
4,890 D - #51 superchunk
4,846 D - #52 0k0k0
4,844 D - #53 bo_sox48
4,824 D - #54 sereginss
4,699 D - #55 Theoneandonly
4,565 D - #56 dgibson987
4,552 D - #57 dave bishop
4,520 D - #58 nguyenmt
4,510 D - #59 quarryman
4,469 D - #60 DingleberryJones
4,464 D - #61 martinck1
4,417 D - #62 MajorTom
4,403 D - #63 Amwidkle
4,384 D - #64 thatwasawkward
4,375 D - #65 Ogion
4,309 D - #66 CptMike
4,288 D - #67 mcbigski
4,240 D - #68 jmeyersd
4,196 D - #69 Tom Bombadil
4,191 D - #70 rhino86
4,185 D - #71 Tantrum
4,170 D - #72 zultar
4,160 D - #73 The Hanged Man
4,134 D - #74 fulhamish
4,012 D - #75 The Lord Duke
4,000 D - #76 Sylvania
3,996 D - #77 SohDjinn
3,934 D - #78 slyster
3,845 D - #79 IKE
3,797 D - #80 jmo1121109
3,783 D - #81 admiralnelliott
3,779 D - #82 guy~~
3,764 D - #83 Luke Miller
3,742 D - #84 V+
3,718 D - #85 Balki Bartokomous
3,702 D - #86 josunice
3,672 D - #87 Zarathustra
3,639 D - #88 Bugger
3,564 D - #89 Kremmen
3,554 D - #90 giorgio.
3,549 D - #91 curupira
3,548 D - #92 ckroberts
3,525 D - #93 Vampiero
3,519 D - #94 alamothe
3,512 D - #95 Sh@dow
3,511 D - #96 gantz
3,491 D - #97 TheMasterGamer
3,490 D - #98 sean
3,471 D - #99 sswang
3,469 D - #100 AntraciaPoints/RankUser
100,994 D - #1 SplitDiplomat
40,075 D - #2 The Czech
35,554 D - #3 MadMarx
30,127 D - #4 xorxes
27,998 D - #5 josemurc
23,627 D - #6 Nikola Maric Eto
21,886 D - #7 dagabs0
19,138 D - #8 rokakoma
15,247 D - #9 peterwiggin
14,888 D - #10 el_maestro
13,092 D - #11 genghiz
12,721 D - #12 swordsman3003
9,073 D - #13 NoFog
9,040 D - #14 CSteinhardt
8,515 D - #15 chluke
8,167 D - #16 sweetwatersam
7,933 D - #17 Maettu
7,875 D - #18 Magnetic24
7,487 D - #19 Tugster
6,562 D - #20 VillageIdiot
5,723 D - #21 Argento
5,576 D - #22 Salmaneser
5,273 D - #23 MichiganMan
5,046 D - #24 ghug
4,955 D - #25 naked
4,846 D - #26 0k0k0
4,844 D - #27 bo_sox48
4,824 D - #28 sereginss
4,699 D - #29 Theoneandonly
4,520 D - #30 nguyenmt
4,510 D - #31 quarryman
4,464 D - #32 martinck1
4,375 D - #33 Ogion
4,309 D - #34 CptMike
4,288 D - #35 mcbigski
4,196 D - #36 Tom Bombadil
4,185 D - #37 Tantrum
4,170 D - #38 zultar
4,160 D - #39 The Hanged Man
4,134 D - #40 fulhamish
4,012 D - #41 The Lord Duke
4,000 D - #42 Sylvania
3,797 D - #43 jmo1121109
3,764 D - #44 Luke Miller
3,718 D - #45 Balki Bartokomous
3,564 D - #46 Kremmen
3,554 D - #47 giorgio.
3,549 D - #48 curupira
3,548 D - #49 ckroberts
3,519 D - #50 alamothe
3,469 D - #51 Antracia
3,405 D - #52 Ayreon
3,405 D - #53 laurence208y
3,381 D - #54 guak
3,375 D - #55 2ndWhiteLine
3,366 D - #56 Tasnica
3,350 D - #57 svenubl
3,333 D - #58 arcticfox
3,326 D - #59 Tusky McMammoth
3,302 D - #60 rdrivera2005
3,297 D - #61 personian
3,275 D - #62 Claesar
3,242 D - #63 ssorenn
3,183 D - #64 Gerry
3,050 D - #65 goldfinger0303
2,932 D - #66 Javatiger
2,929 D - #67 shield
2,905 D - #68 RoganJosh
2,887 D - #69 Tibarius
2,801 D - #70 tektelmektel
2,788 D - #71 kiv
2,787 D - #72 Feanor
2,767 D - #73 Drummer Man
2,714 D - #74 Creigh
2,713 D - #75 tatertrotts
2,672 D - #76 Chaqa
2,658 D - #77 Durga
2,639 D - #78 stvmike
2,599 D - #79 WRB
2,570 D - #80 jmbostwick
2,564 D - #81 ChippeRock
2,561 D - #82 thebullmoose
2,544 D - #83 Nephthys
2,521 D - #84 g01df1ng3r
2,505 D - #85 Macchiavelli
2,498 D - #86 BlackbeardReborn
2,479 D - #87 Themooch
2,469 D - #88 Tantris
2,429 D - #89 shadow2
2,427 D - #90 MuellerTime
2,416 D - #91 lambda
2,394 D - #92 VashtaNeurotic
2,393 D - #93 Dharmaton
2,389 D - #94 brkyzgn
2,381 D - #95 bozotheclown
2,367 D - #96 Beaumax
2,361 D - #97 Werner
2,342 D - #98 justinnhoo
2,249 D - #99 A_Tin_Can
2,218 D - #100 Pedagog