Finished: 02 PM Tue 23 May 17 UTC
CompSciFinalNumero4
5 minutes /phase
Pot: 50 D - Autumn, 11, Finished
The Ancient Mediterranean, Draw-Size Scoring
1 excused missed turn
Game won by glo2018 (1304 D)

< Return

Chat archive

1
...
Country:


22 May 17 UTC Spring, 1: 1101010100101011110101010101010010101001000001010010101
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: swiggity swo
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: alksdfjl;kzjxckvn.zxncviodqaoperuiweypt8yasdfhz.nkxcvpioyf23890614098273lcnkvkljzxcgv67g782g87348 654cn 7834865163 45v 6 5656 65e8556vgji tnbisghksjvdfnvuklnhdfgnvlsdghdglsdfhvkdjnhljsnhgjnlvknscvlhgvnhdsgfsvgbnsnfdwyhdfsbgdfbgfhfgjnhmk
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets not
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Spring, 2: jlasdf;hfasdjkl;jkl;asdfjklsdfjklsdfjklsdfjklsdfjkl;asdfjkl;jkl;sdfsdjkl;sdfjkl;asdfjkl;sdfjkl;sdfjkl;akljd;aklsjdfkl;sjdfl;kjsd;fkljal;skdjf;asjkdf;lkasjdf;kjasd;lfkjasdkl;fjakl;sdjfl;kasjdf;lkajsdl;fkjasl;kdjfl;aksdjfl;aksjdfl;kasdjf;lkajsdfl;kajsd;lfkjasl;dkfjasl;djfl;aksdjfl;kasjdfasd;lfkjas;dlkfja;lskdjf;asldkfjas;ldkfja;sldkfjas;dlfjka;sldkfj;asldkfja;sldkfjasd
22 May 17 UTC Autumn, 2: hello lets be friendly
22 May 17 UTC Autumn, 2:
22 May 17 UTC Autumn, 2: swiggity swo
22 May 17 UTC Autumn, 2:
22 May 17 UTC Autumn, 2:

1
...